W razie poważnych awarii poza godzinami pracy biura
(8:00 – 17:00 w dni robocze)

Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi

Cele i wymagania właścicieli nieruchomości komercyjnych są doskonale znane naszej firmie. Z tego powodu możemy zaoferować kompleksowe i nowoczesne usługi zarządzania, których jakość odpowie Państwa oczekiwaniom.

Dzięki profesjonalnej kadrze oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych realizujemy usługi na najwyższym poziomie, a zamierzone plany osiągamy szybko i efektywnie. Programy i systemy komputerowe usprawniają przepływ informacji i pomagają nam w prosty sposób wykonywać wszelkie rozliczenia. Stały dostęp do aktualnych danych sprawia, że nasze działania są ze sobą skoordynowane oraz skrupulatnie udokumentowane.

Zakres Usług

Naszym klientom proponujemy szeroki zakres realizacji usługi zarządzania.

https://tww.pl/wp-content/uploads/2017/05/zarzad.pngZarząd
 • Możemy zapewnić indywidualnego zarządcę nieruchomości odpowiedzialnego za realizację zadań dla Państwa własności.
 • Przeprowadzamy przetargi na dostawę mediów oraz realizację usług na rzecz Państwa nieruchomości (usługi konserwacyjne, telekomunikacyjne, porządkowe, ubezpieczeniowe). Podpisujemy i negocjujemy odpowiednie umowy. Nadzorujemy ich prawidłową realizację.
 • Weryfikujemy opłaty ponoszone przez nieruchomość. Aktywnie poszukujemy możliwości ich optymalizacji.
 • Prowadzimy książkę obiektu budowlanego.
 • Sporządzamy lub zlecamy sporządzenie dokumentacji budynku odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami prawa.
 • Przygotowujemy plan gospodarczy. Pełnimy stały nadzór nad prawidłową realizacją jego założeń. Przygotowujemy odpowiednie rozliczenia i sprawozdania.
 • Regularnie w formie sprawozdania raportujemy bieżące działania realizowane w ramach umowy o zarządzanie.
 • Proces obsługi nieruchomości realizujemy przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania (Profesal, Lokale MMSoft, COMARCH Optima).
Zarządzanie najmem
 • Aktywnie poszukujemy najemców. Prezentujemy nieruchomość potencjalnym klientom.
 • Administrujemy umowami najmu oraz systematycznie raportujemy Właścicielom podejmowane działania oraz stan rozliczeń z najemcami.
 • Prowadzimy rozliczenia z najemcami.
 • Na bieżąco współpracujemy z najemcami w zakresie utrzymania oraz funkcjonowania nieruchomości.
 • Przeprowadzamy wszelkie procedury w związku z rozpoczęciem oraz zakończeniem współpracy z najemcami.
 • W razie konieczności dochodzimy należności poprzez prowadzenie procesu windykacji.
https://tww.pl/wp-content/uploads/2017/05/komercyjne.jpg
Obsługa remontów i inwestycji
 • Przygotowujemy plany remontowe wraz z preliminarzem kosztów.
 • Kompleksowo koordynujemy prace remontowe oraz procesy inwestycyjne.
 • uzyskujemy niezbędne zgody, opinie oraz uzgodnienia,
 • zlecamy i nadzorujemy wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych,
 • prowadzimy procedury przetargowe wyboru wykonawców prac,
 • sporządzamy stosowne umowy,
 • zlecamy nadzór inwestorski profesjonalnym inspektorom budowlanym,
 • uczestniczymy w odbiorze i rozliczeniu wykonanych prac,
 • nadzorujemy realizację warunków gwarancji udzielonych na wykonane prace.
 • Utrzymanie czystości
 • Obsługa techniczna
 • Obsługa księgowa i finansowa
 • Obsługa prawna
 • Nadzór okresu rękojmi i gwarancji
 • Ubezpieczenie budynku
 • Reprezentacja
 • Rekomendujemy wybór odpowiedniej firmy sprzątającej, która będzie odpowiadała za wykonanie prac porządkowych.
 • Czuwamy nad jakością usług wykonywanych przez firmy sprzątające.
 • Przygotowujemy optymalną „deklarację śmieciową”.
 • Zapewniamy gotowość pogotowia awaryjnego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W razie awarii pogotowie usunie usterkę lub zabezpieczy budynek ograniczając rozmiar szkody.
 • Zlecamy i nadzorujemy wykonanie obowiązkowych kontroli budynku i jego instalacji przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego. Realizujemy zalecenia pokontrolne.
 • Nadzorujemy usuwanie awarii, które wystąpiły na terenie nieruchomości.
 • Stale czuwamy nad stanem technicznym nieruchomości
 • Usuwamy usterki ujawnione w czasie eksploatacji budynku
 • Zapewniamy pełne wsparcie wyspecjalizowanego w obsłudze nieruchomości działu księgowego będącego integralną częścią naszej firmy.
 • Dla nieruchomości prowadzimy pełną księgowość. Takie działanie gwarantuje przejrzystą i rzetelną rachunkowość.
 • Obsługę finansowo-księgową każdej nieruchomości prowadzimy korzystając z profesjonalnego systemu Optima firmy COMARCH oraz programu Lokale firmy MM Soft.
 • Obsługę rachunkową i księgową prowadzimy w sposób gwarantujący minimalne ryzyko podatkowo-księgowe.
 • W razie konieczności dochodzimy zaległych zobowiązań finansowych należnym Właścicielom nieruchomości.
 • Nasi specjaliści posiadają aktualną wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawa, na bieżąco analizują zmiany oraz uczestniczą w szkoleniach.
 • Stale korzystamy z usług doradców podatkowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozwiązywać pojawiające się niejasności w interpretacji prawa podatkowego oraz trudności w jego stosowaniu.
 • Stale współpracujemy z kancelariami prawnymi, które reprezentują naszych klientów przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej.
 • Możemy zagwarantować konsultacje w sprawie sporządzania pozwów, pism procesowych i prowadzenia spraw zgodnie z interesem właścicieli nieruchomości.
 • Prowadzimy procesy windykacji wobec podmiotów mających zaległości w regulowaniu należności wobec Właścicieli nieruchomości. Na zlecenie Właścicieli nieruchomości wspieramy się w tym zakresie współpracą z kancelariami prawnymi.
 • Nadzorujemy realizację zobowiązań gwarancyjnych oraz wynikających z rękojmi wobec wykonawców prac remontowych i budowlanych. Nasi doświadczeni inżynierowie budowlani kontrolują sposób usuwania usterek.
 • W razie konieczności egzekwujemy wywiązanie się wykonawców z zobowiązań na drodze postępowania sądowego.
 • Nadzorujemy przebieg procesów sądowych przeciwko wykonawcom w związku z brakiem realizacji zobowiązań gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi. Posiadamy poparte sukcesami doświadczenie w skutecznym prowadzeniu tego typu pozwów.
 • Pod koniec okresu rękojmi wykonujemy przegląd, którego protokół stanowi podstawę dalszego egzekwowania usuwania usterek przez firmy budowlane.
 • W celu wybrania dla Państwa budynku optymalnego wariantu ubezpieczenia nieruchomości, analizujemy różne opcje ubezpieczenia i przygotowujemy zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki ubezpieczeniu w jednym pakiecie wszystkich zarządzanych nieruchomości otrzymujemy konkurencyjne warunki. Ubezpieczenie obejmuje także wykup polisy OC.
 • Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy Państwa przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, pocztą, bankami.

Najważniejsze korzyści, jakie uzyskują nasi klienci współpracując z nami to:

Przejrzystość wszelkich prowadzonych przez nas działań popartą raportami i sprawozdaniami
Optymalizacja ponoszonych przez Państwa kosztów związanych z obsługą nieruchomości
Kompleksowa obsługa najmu (współpraca z najemcami, obsługa umów, rozliczenia)
Indywidualny zakres realizowanych usług dostosowany do charakteru budynku i wymagań Właścicieli.

Korzystamy z oprogramowania ułatwiającego:

 • kontakt z klientami (CRM - Customer Relationship Management),
 • planowanie i zarządzanie zasobami klientów oraz własnymi (ERP - Enterprise Resource Planning),
 • planowanie i realizację remontów, napraw i przeglądów okresowych (CMMS - Computerized Maintenance Management System),
 • a także prawidłową sprawozdawczość finansowo-księgową.