W razie poważnych awarii poza godzinami pracy biura
(8:00 – 17:00 w dni robocze)

Zarządzanie Kamienicami

Nasza firma posiada poparte sukcesami, bogate doświadczenie w pozyskiwaniu źródeł finansowania remontów zabytkowych kamienic oraz w przeprowadzaniu prac remontowych i inwestycyjnych pod nadzorem konserwatora zabytków. Potrafimy sprostać zarówno wysokim oczekiwaniom właścicieli, wspólnot jak i skomplikowanym uwarunkowaniom prawnym nieruchomości.

Dążymy do realizacji usług zarządzania wynajmem oraz administrowania w sposób nowoczesny i kompleksowy. Dbamy o wizerunek nieruchomości, optymalizujemy koszty, kładziemy nacisk na wzrost przychodów z nieruchomości.

Dzięki profesjonalnej kadrze oraz wykorzystaniu narzędzi realizujemy usługi na najwyższym poziomie, a plany osiągamy sprawne i efektywnie. Programy komputerowe usprawniają przepływ informacji i pomagają nam w prosty sposób wykonywać wszelkie rozliczenia. Stały dostęp do aktualnych danych sprawia, że nasze działania są ze sobą skoordynowane oraz skrupulatnie udokumentowane.

Zakres Usług

Naszym klientom proponujemy szeroki zakres realizacji usługi zarządzania.

Zarząd kamienicy współwłasnościowej
 • Sporządzamy analizę możliwości obniżenia kosztów obsługi nieruchomości oraz zużycia energii.
 • Zapewniamy częste wizyty zarządcy na terenie nieruchomości, co gwarantuje stały nadzór stanu technicznego budynku oraz kontrolę jakości usług wykonywanych na jego terenie przez firmy zewnętrzne.
 • Prowadzimy książkę obiektu budowlanego.
 • Sporządzamy lub zlecamy sporządzenie dokumentacji budynku odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami prawa.
 • Przygotowujemy i realizujemy plan gospodarczy.
 • Regularnie w formie sprawozdania raportujemy bieżące działania realizowane w ramach umowy o zarządzanie.
 • Proces obsługi wszystkich nieruchomości realizujemy przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania (Profesal, Lokale MMSoft, COMARCH Optima).
 • Podpisujemy i negocjujemy umowy z dostawcami mediów, firmami konserwatorskimi, telekomunikacyjnymi, sprzątającymi, ubezpieczeniowymi oraz bankami.
 • Przechowujemy, zabezpieczamy i archiwizujemy dokumenty nieruchomości.
Zarząd kamienicy – Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Zwołujemy, organizujemy i prowadzimy zebrania Właścicieli mieszkań.
 • Przygotowujemy uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zbieramy głosy Właścicieli. Wykorzystywany przez nas program komputerowy (LokaleNet) umożliwia oddawanie głosów pod uchwałami za pośrednictwem Internetu.
 • Zarówno Zarządowi, jak i Właścicielom lokali zapewniamy pełny dostęp do informacji na temat funkcjonowania Wspólnoty.
 • Stale monitorujemy, a w razie konieczności windykujemy, zobowiązania finansowe należne Wspólnocie Mieszkaniowej.
https://tww.pl/wp-content/uploads/2017/05/DSC07440-1.jpg
https://tww.pl/wp-content/uploads/2017/05/wynajem.png
Zarządzanie najmem
 • Aktywnie i skutecznie poszukujemy najemców zarówno dla lokali usługowych jak i mieszkalnych
 • Administrujemy umowami najmu, prowadzimy rozliczenia z najemcami.
 • W razie konieczności dochodzimy należności poprzez prowadzenie procesu windykacji.
 • Systematycznie raportujemy Właścicielom podejmowane działania oraz stan rozliczeń z najemcami.
Obsługa remontów i inwestycji
 • Pozyskujemy środki finansowe na przeprowadzenie remontów, prac konserwatorskich i modernizacji.
 • Przygotowujemy plany remontowe wraz z preliminarzem kosztów.
 • Kompleksowo koordynujemy prace remontowe oraz procesy inwestycyjne.
 • Utrzymanie czystości
 • Obsługa techniczna
 • Obsługa księgowa i finansowa
 • Obsługa prawna
 • Nadzór okresu rękojmi i gwarancji
 • Ubezpieczenie budynku
 • Reprezentacja
 • Rekomendujemy wybór odpowiedniej firmy odpowiadającej za wykonywanie prac porządkowych.
 • Nadzorujemy należyte utrzymanie czystości części, do których mają dostęp wszyscy mieszkańcy.
 • Czuwamy nad jakością usług wykonywanych przez firmy sprzątające.
 • Przygotowujemy optymalną „deklarację śmieciową”.
 • Zapewniamy gotowość pogotowia awaryjnego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W razie awarii pogotowie usunie usterkę lub zabezpieczy budynek ograniczając rozmiar szkody.
 • Zlecamy i nadzorujemy wykonanie obowiązkowych kontroli budynku i jego instalacji przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego. Realizujemy zalecenia pokontrolne.
 • Stale czuwamy nad stanem technicznym nieruchomości.
 • Koordynujemy prace remontowe, przeprowadzamy przetargi w celu wybrania najkorzystniejszego wykonawcy.
 • Usuwamy usterki ujawnione w czasie eksploatacji budynku.
 • Kompleksowo obsługujemy procesy inwestycyjne od etapu koncepcji poprzez uzyskiwanie stosownych zgód i uzgodnień, przygotowanie projektów i kosztorysów oraz wybór wykonawcy aż do realizacji i odbioru prac budowlanych.
 • Zapewniamy pełne wsparcie wyspecjalizowanego w obsłudze nieruchomości działu księgowego będącego integralną częścią naszej firmy.
 • Dla każdej nieruchomości prowadzimy pełną księgowość korzystając z profesjonalnego systemu Optima firmy COMARCH oraz programu Lokale firmy MM Soft. Takie działanie gwarantuje przejrzystą i rzetelną rachunkowość.
 • Za pomocą platformy internetowej LokaleNet umożliwiamy wszystkim Właścicielom stały dostęp do aktualnych informacji dotyczących budynku w zakresie bieżących naliczeń oraz rozliczeń.
 • Obsługę rachunkową i księgową prowadzimy w sposób gwarantujący minimalne ryzyko podatkowo-księgowe.
 • Stale korzystamy z usług doradców podatkowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozwiązywać pojawiające się niejasności w interpretacji prawa podatkowego oraz trudności w jego stosowaniu.
 • W razie konieczności dochodzimy zaległych należności od najemców i innych podmiotów.
 • Nasi specjaliści posiadają aktualną wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawa, na bieżąco analizują zmiany oraz uczestniczą w szkoleniach.
 • Prowadzimy rozliczenia finansowe przez rachunek bankowy założony na potrzeby bieżącej obsługi kamienicy.
 • Stale współpracujemy z kancelariami prawnymi, które reprezentują naszych klientów przed sądami i organami administracji państwowej i samorządowej.
 • Organizujemy konsultacje w sprawie sporządzania pozwów, pism procesowych i prowadzenia spraw zgodnie z interesem Właścicieli.
 • Prowadzimy procesy windykacji wobec podmiotów mających zaległości w regulowaniu należności.
 • Nadzorujemy realizację zobowiązań gwarancyjnych oraz wynikających z rękojmi wobec wykonawców i deweloperów. Nasi doświadczeni inżynierowie budowlani kontrolują sposób usuwania usterek.
 • W razie konieczności egzekwujemy wywiązanie się wykonawców i deweloperów z zobowiązań na drodze postępowania sądowego.
 • Pod koniec okresu rękojmi wykonujemy przeglądy, których protokół stanowi podstawę dalszego egzekwowania usuwania usterek przez firmy budowlane.
 • W celu wybrania optymalnego wariantu ubezpieczenia nieruchomości, analizujemy różne opcje ubezpieczenia i przygotowujemy zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki ubezpieczeniu w jednym pakiecie wszystkich zarządzanych nieruchomości otrzymujemy konkurencyjne warunki. Ubezpieczenie obejmuje także wykup polisy OC.
 • Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy właściciela przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, pocztą, bankami.

Najważniejsze korzyści, jakie uzyskują nasi klienci współpracując z nami to:

wsparcie zarządców nieruchomości doświadczonych w pozyskiwaniu środków finansowych na remonty i modernizacje,
obsługa finansowo-księgowa realizowana przez zespół, który jest integralną częścią naszej firmy,
przejrzystość wszelkich prowadzonych przez nas działań poparta raportami i sprawozdaniami,
częste wizyty zarządcy w budynku, które gwarantują bieżącą kontrolę nieruchomości na najwyższym poziomie.

Korzystamy z oprogramowania ułatwiającego:

 • kontakt z klientami (CRM - Customer Relationship Management),
 • planowanie i zarządzanie zasobami klientów oraz własnymi (ERP - Enterprise Resource Planning),
 • planowanie i realizację remontów, napraw i przeglądów okresowych (CMMS - Computerized Maintenance Management System),
 • a także prawidłową sprawozdawczość finansowo-księgową.